Sunday, April 21, 2019
1x
PreTitle : « اطـلاعیـه»
Title : جذب نیروی امریه سربازی در وزارت نیرو
news code : 2842
Date : 3/27/2019
time : 13:38:4

Average :  0 |  Submitted :  0

وزارت نیرو به منظور استفاده بهینه از متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمی کشور به سوی سازندگی مأمور نیروی امریه سربازی جذب می کند.

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران؛ آب و فاضلاب روستایی وزارت نیرو به منظور استفاده بهینه از متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمی کشور به سوی سازندگی و بالندگی و افزایش سطح بهره وری و اثربخشی کارکنان وظیفه مأمور اقدام به جذب نیروی سربازی امریه برای اعزام  در مورخه 01/04/1398می کند در همین راستا سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir   به منظور ایجاد فرصت برابر و همچنین شفافیت فرآیند جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت آب و برق راه اندازی شده است، لذا متقاضیان جذب و پذیرش امریه سربازی می توانند جهت اطلاع از شرایط برخورداری از امریه سربازی در صنعت آب و برق و ثبت نام از تاریخ 01/01/1398 لغایت 30/01/1398 به این سامانه مراجعه کنند.

 

 


item visited : 453

Back           print print         

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0